Термінологічні колізії у легальному русі та обігу предметів мистецтва й культурних цінностей

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152392

Ключові слова:

терміни, рух та обіг предметів мистецтва, культурні цінності

Анотація

Вказано на відсутність уніфікованого понятійно-термінологічного апарату в сфері обігу предметів мистецтва та культурних цінностей. Порушено питання термінологічної невідповідності понять у законодавстві України.

Біографія автора

Оксана Циганок, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірантка кафедри мистецтвознавчої експертизи

Посилання

Akulenko V. I. Mizhnarodne pravo oxorony kulturnyx cinnostej ta jogo implementaciya u vnutrishnomu pravi Ukrayiny: monogr [Akulenko V. I. International right to protection of cultural values and its implementation in the internal law of Ukraine: monograph]. Kyyiv: Yustinian, 2013. 616 s.

Aleksandrov E. Mezhdunarodno-pravovaya zaschita kulturnyih tsennostey i ob’ektov [Aleksandrov E. International legal protection of cultural values and objects]. Sofiya: Sofiya Press, 1978. 144 s.

Aleksandrova M. A. Grazhdansko-pravovoy rezhim kulturnyih tsennostey v Rossiyskoy Federatsii: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.03 [Aleksandrova M. A. Civil-Legal Regime of Cultural Property in the Russian Federation: Extended abstract of the candidate’s thesis: 12.00.03]. Sankt-Peterburg, 2007. 189 s.

Boguslavskiy M. M. Kulturnyie tsennosti v mezhdunarodnom oborote. Pravovyie aspektyi [Boguslavsky M. М. Cultural values in the international circulation. Legal aspect]. Moskva: Yurist’, 2005.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language] (z dodat., dopov.) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. Kyyiv; Irpin: Perun, 2009. 1736 s.

Vysheslavskyj G., Sydir-Gibelynda O. Terminologiya suchasnogo mystecztva: slovn [Vysheslavsky G., Sidir-Gibelinda O. Terminology of Contemporary Art: Dictionary]. Kyyiv, 2010. 416 s.

Dudenko T. V. Ponyattya ta oznaky kulturnyx cinnostej [Dudenko T. V. Concepts and features of cultural values] // Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnyx i pravovyx uchen. 2017. Vyp. 2. S. 7–11.

Zverxovska V. F. Kulturni cinnosti yak ob’yekty cyvilnyx prav: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03 [Zverhovskaya V. F. Cultural values as objects of civil rights: Extended abstract of the candidate’s thesis: 12.00.03] / Nacz. un-t «Odeska yuryd. akad.». Odesa, 2015. 212 s.

Ippolitov A. Osobenno Lombardiya. Obrazyi Italii XXI veka [Ippolitov A. Especially Lombardy. Images of Italy of the XXI century]. Moskva: KoLibri, 2014. 368 s.

Konventsiya o zaschite kulturnyih tsennostey v sluchae vooruzhennogo konflikta [Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict]: Gaaga, 14 maya 1954 g.: dok. 995_157, tekuschaya red. prin. Ot 14.05.1954. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_157 (last accessed: 21.08.2018).

Konvenciya pro zahody, spryamovani na zaboronu ta zapobigannya nezakonnomu vvezennyu, vyvezennyu ta peredachi prava vlasnosti na kulturni cinnosti [Convention on Measures to Ban and Prevent the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property]: 14 lyst. 1970 r.: dok. 995_186, chynnyj, potochna red., ratyf. vid 10.02.1988, pidst. 5396-11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186 (last accessed: 18.08.2018).

Konvenciya pro ohoronu vsesvitnoyi kulturnoyi i pryrodnoyi spadshhyny YuNESKO [Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of UNESCO]: mizhnar. dok. vid 16.11.1972. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 (last accessed: 18.08.2018).

Kot S. I. «Kulturni cinnosti»: ponyattya i termin u konteksti povernennya ta restytuciyi predmetiv kultury [Kot S. I. Cultural Values: Concept and Term in the Context of the Return and Restitution of Cultural Objects] // Praci Centru pam’yatkoznavsta [Proceedings of the Center for the Study of Memory]. 2011.

Vyp. 20. S. 10–26.

Mezhdunarodnoe pravo = Völkerrecht [International law = Völkerrecht]: per. S nem. / graf Volfgang Vittstum i dr. 2-e izd. Moskva: Infotropic Media, 2011. 1072 s.

Mystecztvo: terminy ta ponyattya: encykl. vyd.: v 2 t. [Art: terms and concepts: encyclopedia: In 2 volums] / ukl. S. D. Bezklubenko. Kyyiv: In-t kulturologiyi Akad. myst. Ukrayiny, 2008–2010.

Mystecztvoznavstvo XX stolittya: xrest.-dovid.: navch. posib. [Art studies of the twentieth century: Tutorial] / kol. avt.: A. Bakanurskyj ta in.; uporyad. A. Bilyk, S. Dumasenko. Xerson: Oldi-Plyus, 2017. 424 s.

Pam’yatkoznavstvo: pravova oxorona kulturnyx nadban: zb. dok. [Memory: legal protection of cultural property: collection of documents] / In-t kulturol. Akad. myst. Ukrayiny. Kyyiv, 2009. S. 220–360.

Pro vyvezennya, vvezennya ta povernennya kulturnyx cinnostej : Zakon Ukrayiny vid 21 ver. 1999 r. No 1068-XIV [On Export, Import and Return of Cultural Property: Law of Ukraine dated 21 September. 1999, No 1068-XIV], red. vid 06.08.2014, pidst. 1253-18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 (last accessed: 19.08.2018).

Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro poryadok vyznachennya ocinochnoyi ta straxovoyi vartosti pam’yatok Muzejnogo fondu Ukrayiny: nakaz Min. kult. Ukrayiny № 325 vid 13.07.98 [On Approval of the Instruction on the Procedure for Determining the Estimated and Insurance Value of Memorials of the Museum Fund of Ukraine: Order of the Ministry of Culture of Ukraine No. 325 dated 13.07.98], red. vid 17.10.2002, pidst. z0831-02. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-98 (last accessed: 15.08.2018).

Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro poryadok vykonannya norm mizhnarodnogo gumanitarnogo prava u Zbrojnyx Sylax Ukrayiny: nakaz Min. Oborony Ukrayiny № 164 vid 23.03.2017 r. [On approval of the Instruction on the procedure for the implementation of the norms of international humanitarian law in the Armed Forces of Ukraine: The Order of the Minister of Defense of Ukraine No. 164 dated 23.03.2017]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17 (last accessed: 05.08.2018).

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya derzhavnoyi ekspertyzy kulturnyx cinnostej ta rozmiriv platy za yiyi provedennya: post. KM Ukrayiny vid 26 serp. 2003 r. № 1343 [On approval of the Procedure for holding a state examination of cultural values and fees for its implementation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 26. 2003 No. 1343]: red. vid 17.04.2013, pidst. 233-2013p. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF (last accessed:16.07.2018).

Pro muzeyi ta muzejnu spravu: Zakon Ukrayiny vid 29.06.1995 № 49/95-VR [About museums and museum affairs: Law of Ukraine dated 29.06.1995 No. 249/95-VR], red. vid 24.02.2016, pidst. 955-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 (last accessed: 09.07.2018).

Pro oxoronu kulturnoyi spadshhyny: Zakon Ukrayiny vid 08.06.2000 r., chynnyj [On the Protection of the Cultural Heritage: Law of Ukraine of June 08, 2000, current], pot. red. 14.03.2018, pidst. 2289-19. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (data zvernennya: 18.08.2018).

Pro ocinku majna, majnovyx prav ta profesijnu ocinochnu diyalnist v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 12 lypnya 2001 r. № 2658-III, chynnyj [On evaluation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine: Law of Ukraine dated July 12, 2001, No. 2658-III, current], red. vid 16.01.2016, pidst. 848-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 (last accessed: 19.08.2018).

Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrayiny vid 25 lyut. 1994 r. № 4038-XII [On Forensic Examination: Law of Ukraine dated February 25. 1994 № 4038-XII], red. vid 20.01.2018, pidst. 2249-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12 (last accessed: 20.08.2018).

Ramkova konvenciya Rady Yevropy pro znachennya kulturnoyi spadshhyny dlya suspilstva: mizhnar.dok. Vid 27.10.2005: dok. 994_719, chynnyj [Framework Convention of the Council of Europe on the Importance of the Cultural Heritage for Society: international document of 27.10.2005 ], pot. red., ratyf. vid 19.09.2013, pidst. 581-18. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_719 (last accessed: 14.08.2018).

Sydor-Gibelynda O. Dopovnennya do slovnyka terminiv suchasnogo mystecztva [Sidor-Gibelinda O. Supplement to the Dictionary of Terms of Contemporary Art] // Suchasne mystecztvo [Contemporary Art.]. 2012. Vyp. 8. S. 304–308.

Sydor-Gibelynda O. Dopovnennya do slovnyka terminiv suchasnogo mystecztva [Sidor-Gibelinda O. Supplement to the Dictionary of Terms of Contemporary Art] // Suchasne mystecztvo [Contemporary Art]. 2013. Vyp. 9. S. 135–142.

Slovnyk terminiv mystecztvoznavcya-eksperta [Dictionary of Terms of Art Expert]: dlya stud. specz. 8.02020501 «Mystecztvo», specializ. «Mystecztvoznavecz-ekspert, ocinyuvach» / uklad.: V. A. Sivers, B. O. Platonov, N. I. Kravchenko ta in. Kyyiv: NAKKKiM, 2011. 124 s.

Cyvilnyj kodeks Ukrayiny: dok. 435-IV vid 16.01.2003, chynnyj [The Civil Code of Ukraine: Doc. 435-IV dated 16.01.2003, current], red. vid 30.08.2018, pidst. 2505-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (last accessed: 30.08.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-19

Номер

Розділ

Статті