Матеріали до відтворення інтер’єру Стефанівського приділу Успенського собору Києво-Печерської лаври

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152385

Ключові слова:

Києво-Печерська лавра, Успенський собор, Стефанівський приділ, розписи, іконостас, ікони, престол, жертовник, кіоти

Анотація

На основі архівних матеріалів досліджено зміни загального вигляду інтер’єра одного із приділів Успенського собору Києво-Печерської лаври — приділа на честь архідиякона Стефана. З’ясовано, як виглядали в ньому в різні періоди будівельної історії храму монументальний живопис, іконостас, ікони, кіоти, оправи престолу та жертовника, ризи ікон та інше.

Біографія автора

Ольга Сіткарьова, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

кандидат архітектури, провідний науковий співробітник

Посилання

Istorychna dovidka do proektu vidtvorennya Uspenskogo soboru Kyyevo-Pecherskoyi lavry [Historical reference to the project of reproduction of the Assumption Cathedral of the Kiev-Pechersk Lavra]. Kyyiv, 1986–1998.

Slipchenko N., Oshurkevych L., Somochkin I. Koncepciya vidtvorennya stinopysu Uspenskogo soboru Kyyevo-Pecherskoyi lavry [Slipchenko N., Oshurkevich L., Sejomchkin I. Concept of reproduction of wallpaper of Assumption Cathedral of Kiev-Pechersk Lavra] // Visnyk instytutu Ukrzaxidproektrestavraciya [Visnyk of the Institute Ukrzakhidproektrestavratsiya]. Lviv, 2000. Chyslo 11. S. 132.

Sitkarova O. V. Uspenskyj sobor Kyyevo-Pecherskoyi lavry. Do istoriyi arxitekturno-arxeologichnyx doslidzhen ta proektu vidbudovy [Sitkareva O V. Uspensky Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra. The history of architectural and archaeological research and reconstruction project]. Kyyiv: Vyd. «Dovira», vyd. «Feniks», 2000.

Onopriyenko N. O. Metaleve vbrannya ikonostasu Stefanivskogo prydilu Uspenskogo soboru Kyyevo-Pecherskoyi lavry [Onoprienko N. O. Metallic dress of the iconostasis of the Stefanivskyi section of the Assumption Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra] // Muzeyi ta restavraciya u konteksti zberezhennya kulturnoyi spadshhyny: aktualni vyklyky suchesnosti: Zbirnyk naukovyx pracz mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi 6–7 chervnya 2017 r. [Museums and Restoration in the Context of Preserving the Cultural Heritage: the Current Challenges of Density: Collection of scientific works of the international scientific and practical conference June 6–7, 2017]. K., 2017. S. 210–214.

Ganzenko L. Malovannya Uspenskogo soboru za dzherelamy XIII–XX stolit [Hansenko L. Authorization of the Assumption Cathedral by the sources of the XIII-XX centuries] // Pamyatky Ukrayiny: Istoriya ta kultura. Naukovyj chasopys [Sights of Ukraine: History and Culture. Scientific journal]. K., 2003, № 1–2. S. 70–91.

Bardik M. Monumentalnyj zhyvopys Uspenskogo soboru Kyyevo-Pecherskoyi lavry i Sofiyi Kyyivskoyi pershoyi polovyny XIX st. [Bardik M. Monumental painting of the Assumption Cathedral of the Kiev-Pechersk Lavra and Sofia of Kyiv’s first half of the nineteenth century] // Lavrski mystecztvoznavchi studiyi [Lavra art studies studios]. K., NKPIKZ, 2015, S. 24–50.

Yakovenko N. Ukrayinska shlyaxta z kincya XIV do seredyny XVI stolittya. Volyn i Centralna Ukrayina [Yakovenko N. The Ukrainian gentry from the end of the fourteenth century to the middle of the seventeenth century. Volyn and Central Ukraine]. Vyd. druge, pereglyanute i vypravlene. K.: Krytyka, 2008. S. 318.

Rusyna O. Siverska zemlya u skladi Velykogo Knyazivstva Lytovskogo [Rusina O. Siverskaya land in the Grand Duchy of Lithuania]. K., 1998, S. 105.

Rosijskyj Derzhavnyj arxiv davnix aktiv (RDADA) [Russian State Archive of Old Acts (RSAOA)], f. 389, op. 1, spr. 6, ark. 222.

Aktyi Zapadnoy Rossii (A.Z.R.) [Acts of Western Russia (A.W.R.)]. T. II. № 76.

Aktyi Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii (A.Yu.Z.R.) [Acts of Southern and Western Russia (A.S.W.R.)]. Сh. I. T. 1. № 17.

Klepatskiy P. G. Ocherki po istorii Kievskoy zemli. Litovskiy period [Klepatsky P. G. Essays on the history of Kiev land. Lithuanian period]. Bila Tserkva: Vidavets Oleksandr Pshonkivskiy, 2007. S. 298.

Odnorozhenko O. Ukrayinska yelita doby serednovichchya i ranogo modernu: struktura ta vlada [Odnorozhenko O. Ukrainian Elliot of the Middle Ages and early modernity: structure and power]. K.: Tempora, 2011. S. 113.

Yakovenko N. Ukrayinska shlyaxta z kincya XIV do seredyny XVII stolittya. Volyn i Centralna Ukrayina [Yakovenko N. The Ukrainian gentry from the end of the fourteenth century to the middle of the XVII century. Volyn and Central Ukraine]. Vyd. druge, peregyanute i vypravlene. K.: Krytyka, 2008. S. 19.

Tam samo [Ibid], S. 185, 187, 188, 254, 264.

Łoziński W. Prawem i lewem. 5-e wyd. Krakow. 1957. T. 2. S. 95–96.

Sitkarova O. V. Uspenskyj sobor Kyyevo-Pecherskoyi lavry. Do istoriyi arxitekturno-arxeologichnyx doslidzhen ta proektu vidbudovy [Sitkareva O. Uspensky Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra. The history of architectural and archaeological research and reconstruction project]. K.: Dovira, Feniks, 2000. S. 180.

Istomin M. P. K ystoryy zhyvopysy v Kyevo-Pecherskoj lavre v XVIII v. [Istomin M.P. On the history of painting in the Kiev-Pechersk Lavra in the XVIII century] // ChYONL, K., 1895. Kn. 9, Vyp. 2, S. 65–75.

Centralnyj derzhavnyj istorychnyj arxiv Ukrayiny, m. Kyyiv (CzDIAK) [Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv (CSHAK)], f. 128, op. 1 votch., spr. 1961, ark. 61–62.

CzDIAK [CSHAK], f. 725, op. 1, spr. 89, ark. 1–1zv.

Kornyeyeva V. Monastyr Bosyx Karmelitiv u Berdychevi [Korneeva V. Monastery of Barefoot Carmelites in Berdichev] //Pamyatky Ukrayiny: Istoriya ta kultura [Sights of Ukraine: History and Culture]. № 1. 1997. S. 63–66.

Petrov N. Ob uprazdnenii stenopisi Velikoy tserkvi Kievo-Pecherskoy lavri [Petrov N. On the abolition of murals of the Great Church of Kiev-Pechersk Lavri]. K.: Tip. I. I. Gorbunova, 1900. S. 3.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1321, ark. 3, 6, 9.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 2 zag., spr. 58.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1700, ark. 73, 75, 84.

Sheroczkyj K. V. Kyyiv: putivnyk; repryntne vidtvorennya vydannya 1917 r. [Sherotsky K. V. Kiev: a guide; Reprinted reproduction of the 1917]. K.: Kobza, 1994. 294 s.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 6, ark. 18.

Nacionalnyj Kyyevo-Pecherskyj istoryko-kulturnyj zapovidnyk (NKPIKZ) [National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve» (NKPHCP)]. KPL-A 304.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1727, ark. 3–3zv.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1727, ark. 3zv.

Sitkarova O. V. Uspenskyj sobor Kyevo-Pecherskoyi lavry. Do istoriyi arxitekturno-arxeologichnyx doslidzhen ta proektu vidbudovy [Sitkareva O. V. Uspensky Cathedral of the Kyiv-Pechersk Lavra. The history of architectural and archaeological research and reconstruction project]. K., 2000. S. 19–21.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1700, ark. 73, 75, 84.

Fondy NKPIKZ [NKPHCP funds], KPL-A 369.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 2 zag., spr. 334, ark. 2–17.

Shydenko V. A., Darmanskyj P. F. Kyevo-Pecherskyj derzhavnyj istoryko-kulturnyj zapovidnyk [Shidenko V. A, Darmansky P. F. Kyiv-Pechersk State Historical and Cultural Reserve]. K., 1984.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 2 zag., spr. 334, ark. 4–17.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 1 zag., spr. 1761.

CzDIAK [CSHAK], f. 128, op. 2 zag., spr. 334, ark. 4–17.

Fondy NKPIKZ [NKPHCP funds], KPL-A 369.

Fondy NKPIKZ [NKPHCP funds], KPL-A 945. Ark. 23.

Polyushko G. Igorivska ikona Bozhoyi Materi. Istoriya i dolya svyatyni [Poluszko G. Igor’s Icon of the Mother of God. History and destiny of the shrine]. K., NKPIKZ, 2012. S. 5.

Tam samo [Ibid], S. 6.

Aktyi, otnosyaschiesya k istorii Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii. T. 3 [Acts relating to the history of southern and western Russia. Vol. 3.]. SPb., 1861. S. 56–66.

Golubev S. T. Kievskiy mitropolit Petr Mogila i ego spodvizhniki: v 2 t. [S. Golubev. Kiev Metropolitan Peter Mogila and his Companions: In 2 volums]. Kiev, 1883–1898.

Arhiv Yugo-Zapadnoy Rossii, izdavaemyiy Komissiey dlya razbora drevnih aktov, sostoyaschey pri Kievskom, Podolskom i Volyinskom general-gubernatore: Aktyi, otnosyaschiesya k istorii provoslavnoy tserkvi v Yugo-Zapadnoy Rossii [Archive of South-Western Russia, issued by the Commission for the analysis of ancient acts, consisting of the Kiev, Podolsk and Volyn governor-general: Acts relating to the history of the Orthodox Church in South-Western Russia]. Ch. 1. T. 1. K., 1859. № 91.

Fondy NKPIKZ [NKPHCP funds]. KPL-A 287, ark. 4zv.

Fondy NKPIKZ [NKPHCP funds]. KPL-M 9232 (ryza) [(chasuble)]; KPL-M 814 (rama) [(frame)].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-19

Номер

Розділ

Статті